1573705313764

 

ชื่อ :อาจารย์วนิดา รัตนมงคล

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏเลย  2539