20191119 180946

 

ชื่อ :อาจารย์นพวรรณ  กาโร

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • ศษ.ม.ปฐมวัยศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2558
  • ศษ.บ.คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552