1573705315283

 

ชื่อ : อาจารย์วรรณี  พลสมัคร

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • กศ.ม.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547
  • ค.บ.สุขศึกษาสถาบันราชภัฏภูเก็ต 2539