1573705310770

 

ชื่อ : อาจารย์อัจฉรา  ญาณสุวรรณ

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • ศษ.ม.ปฐมวัยศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2552
  • กศ.บ.การประถมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ  2549