1573705312243

 

ชื่อ : อาจารย์ธีรารัตน์  ศรีวิรัตน์

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • ค.ม.การศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2552
  • ค.บ.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2548