1573705310770

 

ชื่อ : อาจารย์อัจฉรา  ญาณสุวรรณ

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • ศษ.ม.ปฐมวัยศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2552
  • กศ.บ.การประถมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ  2549

1573705315283

 

ชื่อ : อาจารย์วรรณี  พลสมัคร

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • กศ.ม.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547
  • ค.บ.สุขศึกษาสถาบันราชภัฏภูเก็ต 2539

1573705313764

 

ชื่อ :อาจารย์วนิดา รัตนมงคล

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏเลย  2539

20191119 180946

 

ชื่อ :อาจารย์นพวรรณ  กาโร

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • ศษ.ม.ปฐมวัยศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2558
  • ศษ.บ.คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552

1573705312243

 

ชื่อ : อาจารย์ธีรารัตน์  ศรีวิรัตน์

ตำแหน่งวิชการ : อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชาสถาบันที่สำเร็จการศึกษาปีที่สำเร็จการศึกษา

  • ค.ม.การศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2552
  • ค.บ.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2548