ปรัชญา

การศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานของการศึกษา สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศชาติ