หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ.2525 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลา ดังนี้

ปี พ.ศ.2525 เปิดสอนหลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย(วิชาโท)

ปี พ.ศ.2527 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (2ปี)

ปี พ.ศ.2534 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (2 ปีหลังอนุปริญญา) กศ.บป.และพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)

ปี พ.ศ.2544 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นชุดวิชา ปีพ.ศ.2547 ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) พ.ศ.2547

ปี พ.ศ.2549 ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) พ.ศ.2549

ปี พ.ศ.2554 ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) พ.ศ.2554 ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ปี พ.ศ.2555 ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) พ.ศ.2555 ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ปัจจุบันสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีพ.ศ.2555 สาขาได้ปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ.2555 เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2560