ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
  ผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน

 

ความสำคัญ
  การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น จำเป็นต้องพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญต่อประเทศชาติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและการวางแผนการพัฒนาเด็กของประเทศ

 

วัตถุประสงค์
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้
    (1) เป็นผู้ที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานและการดำเนินชีวิต
    (2) มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของการศึกษาปฐมวัยและการทำวิจัย
    (3) มีความศรัทธา ภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูปฐมวัย
    (4) มีความเป็นผู้นำ สามารถวิเคราะห์และวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ